جهش در تولید --------اقتصاد بدون نفت-----طلای سرخ جایگزین طلای سیاه-----------با بوسه بردستان کشاورز سرزمینم
طلای سرخ جایگزین طلای سیاه