• تلفن تماس 02191307664
  • پست الکترونیک info@zarparannet.ir

فروشگاه زرپران

header-img
7000000 IRR

زعفران 20 گرمی صادراتی

زﻋﻔﺮان ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻞ ﺳﻼﻣﺘﻲ، ﺳﻠﻄﺎن ادوﻳﻪ ﻫﺎ و ﻃﻼی ﺳـﺮخ ﻣﻌـﺮوف اﺳـﺖ ارزﺷـﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ رﺳـﺘﻨﻲ اﻳـﺮان و ﻣﻨﺸـﺎء ﮔﺮﻓﺘﻪ از داﻣﻨﻪ ﻫﺎی اﻟﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ

14000000 IRR

زعفران 40 گرمی صادراتی

زﻋﻔﺮان ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻞ ﺳﻼﻣﺘﻲ، ﺳﻠﻄﺎن ادوﻳﻪ ﻫﺎ و ﻃﻼی ﺳـﺮخ ﻣﻌـﺮوف اﺳـﺖ ارزﺷـﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ رﺳـﺘﻨﻲ اﻳـﺮان و ﻣﻨﺸـﺎء ﮔﺮﻓﺘﻪ از داﻣﻨﻪ ﻫﺎی اﻟﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ

21000000 IRR

زعفران 60 گرمی صادراتی

زﻋﻔﺮان ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻞ ﺳﻼﻣﺘﻲ، ﺳﻠﻄﺎن ادوﻳﻪ ﻫﺎ و ﻃﻼی ﺳـﺮخ ﻣﻌـﺮوف اﺳـﺖ ارزﺷـﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ رﺳـﺘﻨﻲ اﻳـﺮان و ﻣﻨﺸـﺎء ﮔﺮﻓﺘﻪ از داﻣﻨﻪ ﻫﺎی اﻟﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ

28000000 IRR

زعفران 80 گرمی صادراتی

زﻋﻔﺮان ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻞ ﺳﻼﻣﺘﻲ، ﺳﻠﻄﺎن ادوﻳﻪ ﻫﺎ و ﻃﻼی ﺳـﺮخ ﻣﻌـﺮوف اﺳـﺖ ارزﺷـﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ رﺳـﺘﻨﻲ اﻳـﺮان و ﻣﻨﺸـﺎء ﮔﺮﻓﺘﻪ از داﻣﻨﻪ ﻫﺎی اﻟﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺑ

35000000 IRR

زعفران 100گرمی صادراتی

زﻋﻔﺮان ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻞ ﺳﻼﻣﺘﻲ، ﺳﻠﻄﺎن ادوﻳﻪ ﻫﺎ و ﻃﻼی ﺳـﺮخ ﻣﻌـﺮوف اﺳـﺖ ارزﺷـﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ رﺳـﺘﻨﻲ اﻳـﺮان و ﻣﻨﺸـﺎء ﮔﺮﻓﺘﻪ از داﻣﻨﻪ ﻫﺎی اﻟﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺑ